Prípravný výbor ob. združenia SR +421 950 308 912, ČR +420 603 967 463, info@vogysp.com

Kontakt


Čo to je prípravný výbor občianskeho združenia ?

Na založenie občianskeho združenia zákon vyžaduje vytvorenie tzv. prípravný výbor. Tento výbor musí byť zložený  z najmenej troch osôb, z ktorých aspoň jedna musí mať minimálne 18 rokov.

Prípravný výbor je povinný pre založenie občianskeho združenia vypracovať stanovy občianskeho združenia a návrh na jeho registráciu.

 

Čo je občianske združenie ?

Občianske združenie je v právnom zmysle právnická osoba združujúca svojich členov, ktorými môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

Občianske združenie svoju právnu subjektivitu, čo znamená, že môže konať vo vlastnom mene (uzatvárať rôzne zmluvy, nadobúdať majetok a ďalej s ním disponovať, prijímať dary alebo zamestnávať zamestnancov…) a zároveň nesie aj zodpovednosť za svoje konanie. 

Činnosť občianskeho združenia je väčšinou zameraná na uplatňovanie záujmov jej členov, to však nevylučuje ani verejnoprospešné aktivity združenia. Občianske združenia majú v súčasnosti rôznorodé zamerania – šport, hobby, vzdelávanie, pomoc druhým a podobne.

V našom prípade zakladáme občianske združenie preto, aby pomáhalo druhým. 

© 2022 Vogy